Psykologtjenester

Kontorsteder: 

Kremmergården i Rissa sentrum (mandag/tirsdag/torsdag) 

Pirsenteret i Trondheim (onsdag)

I min avtalepraksis, som er en del av Helse Midt-Norge sitt 2. linjetenestetilbud, tar jeg inn ungdommer fra 13-18 år med moderate til alvorlige psykiske, nevropsykologiske - og emosjonelle utfordringer. For å få et tilbud hos meg så må jeg ha en henvisning. Denne må skrives av lege, psykolog, barnvernsleder eller BUP. Jeg vurderer henvisningen ihh Nasjonal prioriteringsveilder for psykisk helsevern for barn og unge. Hvis du får avslag hos meg, vil jeg foreslå annet sted hvor du kan søke hjelp. Da jeg har avtale med Helse Midt-Norge er mine tjenester en del av det offentlige helsetilbudet, og derfor gratis. Hvis du ikke møter til timen, eller ikke avlyser innen 24 t før, må du betale egenandel.

Jeg har ca 8 ukers ventetid.

Min avtalepraksis gjelder for ungdommer som bor på Fosen og i Trondheim, sentrumsområdet. 

For pasienter og foreldre:

I første fase av vår kontakt så gjør jeg en vurdering og utredning. Jeg involverer foreldre i utredningen. I utredningsfasen så er hensikten at vi skal bli kjent, at jeg skal kartlegge dine ressurser og utfordringer, og vi skal finne frem til et felles prosjekt og mål med den videre kontakten. I enkelte tilfeller så anbefaler jeg oppfølging annet sted, eller viderehenviser til andre. 

Hvis jeg tilbyr en oppfølging vil den typisk vare fra ca 6-12 mnd.  Jeg vil enten tilby individuell behandling, familiesamtaler eller gruppebehandling, foreldreveiledning eller veiledning til skole. 

Jeg samarbeider med skolehelsetjeneste, fastlege, skole, PPT, BUP og nevropsykolog etter samtykke og behov. 

For henvisere (psykolog, lege, barnevernsleder eller BUP):

Henvisningen må inneholde:

Navn, personummer og kontaktinformasjon på pasienten. 

Navn og kontaktinfo på foreldre. Samtykke fra foreldre der pasienten er under 16 år, og opplysninger om foreldreansvar. 

Vurdering av somatisk og psykisk stauts, og en anmodning om hva jeg skal bidra med. Det forventes at henviser har møtt pasienten. 

I tillegg ønsker jeg en beskrivelse av hva som er forsøkt i førstelinjetjeneste.

Lette psykiske vansker skal til førstlinjetjeneste, og vil sannsynligvis få avslag hos meg, selv om pas selv ber om henvisning.